PRIVACY STATEMENT TIME AUTI N.A.V. AVG 25-05-2018

 

Dit is de privacyverklaring van Time Auti. Hierin staat omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld en verwerkt. Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

 

 

Time Auti verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens om begeleiding passend te kunnen organiseren, om de juiste contracten af te kunnen sluiten, om die begeleiding te mogen bieden en om transparant en duidelijk te zijn over de in te zetten begeleiding. Daarbij zullen we ten aller tijde zo zorgvuldig mogelijk handelen en steeds afwegen welke gegevens écht nodig zijn om te delen en te verwerken. Time Auti hanteert daarvoor de door de AVG geboden richtlijnen en regels en past deze toe naar eer en geweten. Voor het bewaren van dossiers en (bijzondere) persoonsgegevens hanteert Time Auti de wettelijk vastgestelde termijnen. Omdat Time Auti lid is van de Coöperatie van Kleinschalige zorgkantoren, welke ISO-gecertificeerd is en zowel zelf als alle leden moeten voldoen aan alle voorgeschreven kwaliteitsnormen, zal middels interne en externe audits gecontroleerd worden of aan al die eisen wordt voldaan. Ook zal een jaarlijkse analyse van de verwerking persoonsgegevens worden gedaan door de eigenaar van Time Auti.

 

 

 

In het verwerkersregister staat beschreven welke gegevens worden verwerkt, hoe die worden ontvangen, opgeslagen en wanneer ze worden gedeeld.

 

 

 

Allereerst is de begeleiding via Time Auti volledig op vrijwillige basis, waardoor Time Auti ten aller tijden met een cliënt of diens vertegenwoordiger(s) in overleg zal blijven tot er overeenstemming is over de inhoud van een document. Officiële documenten dienen voor akkoord ondertekend te worden. Ook dient er een schriftelijke toestemming te zijn voor het delen van gegevens aan een derde.

 

Rechten cliënt

 

Als cliënt van Time Auti heeft u verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Time Auti verwerkt door verzamelen, opslaan en beheren/delen.  Een cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger):

 

·        mag klantgegevens opvragen; u als cliënt van Time Auti kunt vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien Time Auti persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

 

·        kan toestemming tot het delen van gegevens altijd weer intrekken. Indien de gegevens reeds zijn gedeeld zal Time Auti naar die persoon of instantie het verzoek doen de reeds gedeelde gegevens te verwijderen.

 

·        Heeft recht op inzage tot het eigen cliënt-dossier.

 

·        Heeft recht op verwijderen van niet-relevante gegevens

 

·        Heeft recht op wijzigen van onjuiste gegevens

 

·        Heeft het recht om vergeten te worden; hoewel hiervoor speciale wettelijke regels gelden

 

·        Heeft het recht op bezwaar. Mocht u het niet eens zijn met wat er op papier staat, dan zullen we daarover eerst met u in gesprek gaan en de onjuiste gegevens verwijderen of aanpassen. Indien u bezwaar maakt tegen de begeleiding of bejegening van Time Auti, dan kunt u daarover een klacht indienen. Omdat Time Auti is aangesloten bij de Coöperatie Kleinschalige Zorgkantoren Zeeland (CKZ) is Time Auti aangesloten bij deze klachtencommissie; www.mijnpassendezorg.nl

 

·        Heeft het recht tot het benaderen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp via zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-jeugdhulp

 

Time Auti zal de betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het schriftelijk verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

 

Melding datalek

 

Hoewel Time Auti zorgvuldig om gaat met persoonsgegevens kan het voorkomen dat er een datalek ontstaat; dat enige (bijzondere) persoonsgegevens tóch niet goed beveiligd zijn (geweest), waardoor gegevens beschikbaar kwamen voor derden. Time Auti is dan verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo nodig zullen wij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Indien u als cliënt (of de wettelijk vertegenwoordiger) een datalek ontdekt, kunt u dit ook melden aan de Autoriteit persoonsgegevens:

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

 

 

 

 


 

 

Afwegingskader huiselijk geweld (meldcode volgens stappenplan)

 

Wanneer Time Auti een vermoeden heeft van huiselijk geweld, verwaarlozing of op andere wijze tekortkomingen in de verzorging dan wel opvoeding van de cliënt of betrokkenen zal dat met u besproken worden. Time Auti is wettelijk verplicht ernstige signalen te melden. Time Auti hanteert hiervoor de meldcode huiselijk geweld.

 

In een aantal situaties is Time Auti verplicht gegevens te delen zonder daarvoor toestemming te vragen; dat is wanneer de veiligheid van de cliënt in gevaar komt wanneer dit met betrokkenen wordt besproken. De afweging en beoordeling van de ernst geschiedt volgens een stappenplan dat het kader is in het handelen van Time Auti; het afwegingskader huiselijk geweld (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode)

 

 

 

Algemene gegevens:

 

Time Auti

 

Leeuwerikstraat 6

 

4335 CH Middelburg

 

Contactpersoon/eigenaar: Mw. I.C. Mulder

 

Telefoonnummer: 06-25552960

 

Email: icmulder@zeeandnet.nl

 

Website: www.timeauti.nl

 

 

 

Augustus 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: verwerkersregister

 

BIJLAGE 1: VERWERKINGSREGISTER:

 

Met welke persoon wordt informatie gedeeld

Welke persoonsgegevens worden verzameld/gedeeld

Rechtmatige grondslag en doel

Verwerkers

overeenkomst

Client belt met Time Auti of iemand belt naar Time Auti voor een aanmelding of vraag

De smartphone waarop de telefoontjes binnen komen registreert het nummer. Indien er slechts een korte vraag was zullen deze gegevens niet geregistreerd worden en gekoppeld aan een naam in de smartphone.

Wanneer het een aanmelding betreft waarbij een vervolgafspraak wordt gemaakt voor een kennismaking, zal het telefoonnummer gekoppeld worden aan een naam in de smartphone. Ook zal dit nummer geregistreerd worden voor de opmaak van een dossier.

Client belt met nummerweergave e geeft daarmee vrijwillig het nummer weer. Het vastleggen en koppelen van dit nummer aan een naam wordt alleen gedaan bij het maken van een vervolgafspraak. Indien de vervolgafspraak niet leidt tot een begeleiding, zal die registratie binnen een maand worden verwijderd.

n.v.t

Client mailt een vraag via het contactformulier van de website

Het contactformulier staat rechtstreeks gekoppeld met het emailadres van Time Auti

 

Verwerkersovereenkomst met Delta/Zeelandnet (provider email en internet).

Cliënt deel gegevens vrijwillig aan Time Auti via mail of in persoonlijk gesprek of telefonisch.

Client deelt de informatie en Time Auti slaat deze op: digitaal[1] en uitgeprint in dossier[2]. Doel; aanmelding en bekend maken van de hulpvraag. Tevens contact- en bezoekgegevens voor de uitvoering van de begeleiding. Ook zijn deze gegevens van belang voor een goede administratie van cliënten en begeleiding, tevredenheid enquête en bedrijfsadministratie.

Aanmeldingsformulier:

-         Persoonsgegevens:

o   Naam

o   Geboortedatum

o   Adres

o   Emailadres

o   Telefoonnummer

o   Informatie over gezinssituatie

o   Informatie over wonen, werken, vrije tijd

-         Bijzondere persoonsgegevens:

o   Medische gegevens over problematiek ASS en aanverwant met beschrijving van problemen die men ervaart in sociale verkeer, motoriek, communicatie, slapen, stemming en dagelijkse vaardigheden.

-         Risico-inventarisatie

Met toestemming van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s), vrijwillig.

Met welke persoon wordt informatie gedeeld

Welke persoonsgegevens worden verzameld/gedeeld

Rechtmatige grondslag en doel

Verwerkers

overeenkomst

Time Auti maakt begeleidingsplan en mailt deze ter goedkeuring aan cliënt, via Zorgmail[3].

In het begeleidingsplan staan de volgende gegevens:

-         Naam, geboortedatum

-         Startdatum document en evaluatiedatum

-         Korte omschrijving startsituatie en probleemomschrijving

-         Doelen waar aan gewerkt wordt

-         Evaluaties van de doelen

Doel: plan van aanpak t.a.v. gestelde hulpvraag en tevens ter aanvraag van de zorgopdracht dan wel verlenging van de zorgopdracht. Het begeleidingsplan wordt aangevuld met evaluaties en aanpassing van de doelen n.a.v. de evaluaties. Ook deze worden steeds ter goedkeuring ondertekend door de betrokkenen en voordat ondertekend wordt is er een OOGO (op overeenstemming gericht overleg), Time Auti werkt op vrijwillige basis, waardoor cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger het eens moet zijn met de inhoud van het plan en schriftelijk toestemming moet geven om dat te verstrekken aan derden.

Client of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) hebben voor akkoord met de inhoud en het verzamelen en verstrekken va informatie voor het eenmalig delen van deze informatie toestemming gegeven door het ondertekenen van het plan en toestemmingsverklaring (in plan gevoegd bij ondertekening).

Time Auti heeft een verwerkersovereenkomst met CKZ.

 

(CKZ heeft een verwerkersovereenkomst met de leverancier van de Zorgmail.)

Na goedkeuring en ondertekening wordt het begeleidingsplan per Zorgmail of door ouders/cliënt zelf verstuurd aan de gemeente/gemeenteloket.

Doel is aanvraag zorgopdracht bij de gemeente(loket).

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst van begeleiding.

 

Cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) geven toestemming.

 

N.v.t.

         


 

 

Met welke persoon wordt informatie gedeeld

Welke persoonsgegevens worden verzameld/gedeeld

Rechtmatige grondslag en doel

Verwerkers

overeenkomst

Gemeente(loket) verstuurd de zorgopdracht Time Auti aan CKZ

 

CKZ deelt persoonsgegevens en zorgopdracht gemeente via Zilliz4 aan Time Auti. Time Auti bevestigd va Zilliz dat deze cliënt in begeleiding is bij Time Auti. Het betreft de volgende persoonsgegevens die door gemeente worden verstrekt aan CKZ en CKZ aan Time Auti verstrekt: deze staan opgeslagen in het registratiesysteem van CKZ, welke informatie door Time Auti kan worden gelezen, verwerkt en opgeslagen. Time Auti leest deze gegevens alleen. De benodigde persoonsgegevens verkrijgt Time Auti via de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s). De zorgopdracht wordt bewaard in het digitale registratiesysteem Zilliz en in het papieren dossier Time Auti:

-         BSN:

-         Naam:

-         Geboortedatum:

-         Burgerlijke staat: niet nodig voor Time Auti, wel zichtbaar.

-         Geslacht: niet nodig voor Time Auti, wel zichtbaar.

-         Leefeenheid:

-         Juridische status: niet nodig voor Time Auti, wel zichtbaar.

-         Adres:

-         Telefoonnummer:

-         E-mail:

-         Beschikking info:

o   Beschikkingsnummer

o   Afgiftedatum

o   Ingangsdatum

o   Einddatum

o   Productcode/categorie

o   Volume en Frequentie per week

nvt

Nvt

CKZ geeft zorgopdracht via Zilliz[4] door aan Time Auti, Tme Auti noteert presentie (gewerkte aantal minuten per cliënt) in Zilliz.

De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst van begeleiding.

 

 

 

CKZ en Time Auti hebben een verwerkersovereenkomst

Time Auti maakt op basis van de zorgopdracht een zorgleveringsovereenkomst, welke wordt voorgelegd aan de cliënt.

De zorgleveringsovereenkomst bevat de naam, geboortedatum van de cliënt en daarnaast de vorm van begeleiding en de start- en einddatum van de overeenkomst, die gelijk valt met de zorgopdracht van de gemeente.

De zorgleveringsovereenkomst wordt door cliënt of diens vertegenwoordigers ondertekend en bewaard in het papieren dossier.

Op basis van toestemming van de cliënt en ten behoeve van de totstandkoming van een overeenkomst worden beperkte persoonsgegevens verwerkt.

n.v.t

Op verzoek van een cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger kan een specifiek verslag gemaakt worden.

Dit verslag wordt verstrekt aan de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, zodat zij dit kunnen delen met derden. Indien het verzoek is dit te delen met derden, zal dit schriftelijk kenbaar gemaakt moeten worden. Het verslag wordt dan met beveiligde Zorgmail verstrekt of op papier persoonlijk worden overhandigt.

In voorkomende situaties is een schriftelijke aanvraag nodig van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger(s)

n.v.t.

Met welke persoon wordt informatie gedeeld

Welke persoonsgegevens worden verzameld/gedeeld

Rechtmatige grondslag en doel

Verwerkers

overeenkomst

Time Auti registreert afspraken in een digitale agenda op de smartphone. Deze smartphone is beveiligd met een toegangscode én vingerafdrukbeveiliging.

In de agenda worden naam, adres en gemaakte afspraken geregistreerd. Deze gegevens worden niet gedeeld.

n.v.t.

n.v.t.

Facturering en uitbetaling wis gekoppeld aan cliënt.

De facturering geschiedt op basis van zorgopdracht en is gekoppeld aan de naam va de cliënt. Bij het uitbetalen van de gewerkte uren staat de naam van de cliënt benoemd in de bankgegevens. Er worden van die bankrekening geen papieren afschriften verstuurd. Inzage in de bankrekening is via een beveiligd systeem online of via een app. Voor de online omgeving en de app is een inligcode en een vingerafdruk noodzakelijk.

Gemeente betaald uit aan de bank, waarbij gemeente de namen mee geeft. De bank geeft deze informatie door aan Time Auti.

 

Deze verwerking is noodzakelijk om de zorgovereenkomst uit te voeren.

n.v.t.

Kwaliteitscontrole

Ten behoeven van interne of externe audits voor de kwaliteitscontrole lidmaatschap CKZ (Coöperatie Kleinschalige Zorgkantoren Zeeland) en ISO-9001 dient de cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) expliciet toestemming te geven middels een voor die audit opgestelde toestemmingsverklaring. De opgeleide auditor heeft inzage in het cliënt- dossier, maar zal deze gegevens niet verwerken. De audit heeft tot doel te beoordelen of Time Auti aan alle eisen voldoet en de juiste documenten (ondertekend) in het dossier beschikbaar heeft.

Op basis van toestemming van de cliënt of diens vertegenwoordiger is er sprake van inzage. De persoonsgegevens worden niet verwerkt.

n.v.t

         

 

Augustus 2018.

 

 

 [1] Digitale opslag is in een laptop die met een wachtwoord is beveiligd, in een afgesloten woning wordt bewaard. Het systeem is tevens beveiligd tegen virussen en hacken, waarvoor een abonnement geldt en daarmee steeds wordt bijgewerkt naar de laatste risico’s via internet en email.

[2] Het papieren dossier wordt bewaard in een afgesloten kast in een afgesloten woning. De sleutel wordt in een andere ruimte bewaard.

[3] Zorgmail wordt verstrekt via CKZ; een systeem wat de email versleuteld. Door nazending van een cijfercode kan de ontvanger de email lezen en verwerken.  

[4] Zilliz is een webbased beveiligd registratiesysteem wat door de CKZ beschikbaar wordt gesteld.

 Deze website is gemaakt met Jimdo!

Met Jimdo kan iedereen gratis en zonder programmeerkennis een eigen website maken. Kies een design, pas het klik voor klik aan je wensen aan, voeg je inhoud in een paar seconden toe en klaar!
Meld je nu via nl.jimdo.com aan voor een gratis website.