Privacy

 

Privacyverklaring  Time Auti

Time Auti

Energieweg 11

4382 WW Vlissingen

Contactpersoon/eigenaar: Mw. I.C. Mulder

Telefoonnummer: 06-25552960

Email: inge@timeauti.nl

Zorgmail: timeauti@ckzzeeland.nl

Website: www.timeauti.nl

 

Time Auti gevestigd te Vlissingen, in de persoon van Mw. I.C. Mulder vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van u en/of uw kind. Hieronder beschrijven we in het kort hoe  dit wordt gedaan en wat uw rechten zijn als betrokkene.

 

1. De rechtmatige grondslag en doel om gegevens te verwerken

·         Voor de uitvoering van de begeleiding binnen Time Auti is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken.

·         Deze gegevens dienen te worden verwerkt voor de aanvraag van een zorgopdracht, waardoor de begeleiding vergoed wordt,

·         De gegevens worden verwerkt, zodat er informatie is over de situatie waarvoor Time Auti de begeleiding biedt en deze op maat in richt.

2. De volgende gegevens worden verwerkt

Als eerste verwerken wij  'gewone' gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij ook bijzondere gegevens zoals BSN, gegevens over de situatie rondom het autisme of aanverwante problemen die er spelen.

3. Van wie ontvangen wij gegevens

In eerste instantie ontvangen wij de door ons benodigde persoonsgegevens van uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger, de instantie/persoon die u doorverwijst en/of de indicatiesteller van de gemeente. Wanneer we deze gegevens niet zouden ontvangen kunnen wij niet de gevraagde zorg en ondersteuning leveren.

4. Uitwisselen van gegevens

De uitvoering van de zorg en ondersteuning vanuit de gemeente kan met zich meebrengen dat persoonsgegevens en het BSN worden gedeeld met die gemeente,  het Centraal administratiekantoor (CAK), de Sociale verzekeringsbank (SVB) bij Pgb,  Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)  of toezichthoudende ambtenaren.  Dit is nodig om de zorg en ondersteuning te bepalen, verder te regelen en te financieren en anderzijds om toe te zien op de uitvoering geleverde zorg en ondersteuning. Dit mag onder meer op grond van de NL zorgwetgeving  zoals onder meer de Jeugdwet.  

Het betreft hier geen gezondheidsgegevens.  Gezondheidsgegevens (wat er in het dossier staat) worden alleen verstrekt wanneer u en/of uw kind daarvoor eerst ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven, behoudens een daartoe strekkend wettelijk voorschrift of noodtoestand.             

5. Beveiliging van gegevens

Time Auti heeft een digitaal dossier in de computer en slaat tevens gegevens op in het digitale registratiesysteem Zilliz. Documenten die op papier worden verstrekt, vanwege handtekening bijvoorbeeld, worden kort na ontvangst ingescand en digitaal opgeslagen. Het papieren document wordt vervolgens vernietigd met een papierversnipperaar en zorgvuldig verzameld en afgevoerd. De digitale gegevens, het dossier, staan in de laptop van Time Auti, die alleen door de eigenaar van Time Auti wordt gebruikt. Deze laptop is beveiligd via een wachtwoord en een code. Er wordt geregeld een back-up gemaakt van de opgeslagen gegevens. Deze back-up staat op een losse harde schijf, die vervolgens in een kluisje wordt bewaard. Dit kluisje zit op slot, de sleutel ligt op een andere plaats.

Ook staan adres, telefoonnummer en emailadres geregistreerd in de smartphone van de eigenaar, begeleider van Time Auti. De smartphone is beveiligd met een code en een vingerafdruk. Zowel de laptop als de smartphone zijn beschermd met Norton-360-Deluxe, wat via een abonnement voortduurt. Dit is steeds de nieuwste versie, die voldoet aan de eisen voor privacy van persoonsgegevens voor bedrijven.

Persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal verstuurd via beveiligde zorgmail.

Persoonsgegevens worden niet buiten de EU/Nederland gedeeld.

 

6. De bewaartermijn van de gegevens

Volgens de wettelijke voorschriften worden dossiers vanuit de Jeugdwet 20 jaar bewaard en worden dossiers vanuit de Wmo 15 jaar bewaard, na de laatste aanpassingen. Het dossier wordt binnen de administratie van Time Auti bewaard en wordt als back-up ook opgeslagen binnen het cliëntregistratiesysteem Zilliz van de CKZ. 

 

7. Uw rechten als betrokkene

Als cliënt van Time Auti heeft u verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Time Auti verwerkt door verzamelen, opslaan en beheren/delen.  Een cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger):

 

·         mag klantgegevens opvragen; u als cliënt van Time Auti kunt vragen of we persoonsgegevens van u verwerken. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien Time Auti persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

·         kan toestemming tot het delen van gegevens altijd weer intrekken. Indien de gegevens reeds zijn gedeeld zal Time Auti naar die persoon of instantie het verzoek doen de reeds gedeelde gegevens te verwijderen.

·         Recht op dataportabiliteit: een cliënt heeft het recht om te kunnen beschikken en het te verkrijgen van de (persoons-)gegevens die Time Auti heeft ontvangen en opgeslagen, om deze aan derden door te kunnen geven. 

·         Heeft recht op inzage tot het eigen cliënt-dossier.

·         Heeft recht op verwijderen van niet-relevante gegevens

·         Heeft recht op correctie/wijzigen van onjuiste gegevens

·         Heeft het recht om vergeten te worden; hoewel hiervoor speciale wettelijke regels gelden

·         Heeft het recht tot het benaderen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp via zorgbelang-brabant.nl/vertrouwenspersonen-jeugdhulp

Wanneer u van een van bovenstaande rechten gebruik wil maken kunt een e-mail sturen naar Time Auti. Time Auti zal de betrokkene zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het schriftelijk verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

 

8. Klachten

Wanneer uw vind dat wij niet goed met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij de relevante NL privacy-toezichthouder via hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Time Auti registreert GEEN persoonsgegevens via Appstore en Playstore wanneer u de app Praktisch met Autisme download en/of gebruikt.